مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 38 پزشکی: ریزتكثیر و گلدهی آزمایشگاهی در  Pentanema indicum Ling

چكیده
ما در این مطالعه ریزتكثیر(micropropagation) و اهمیت طبی گیاه Pentanema indicum را بررسی كردیم.ماكسیمم تكثیر كالوز در محیط كشت MS بامكمل mg l_1 BAP و 1.0 mg l_1 IBA بدست آمد. بهترین احیاءی شاخه (19_1.0) در مدت 5 هفته بعد از كشت كالوز در محیط MS اصلاح شده با 4.0 mg l_1 BAP و 1.0 mg l_1 IAA ح