تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 24 عمران و معماری: بررسی های آزمایشی واکنش صندوقه مکشی در مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا

چکیده
بارگذاری ترکیبی فونداسیون ها یک مشکل اساسی در مهندسی عمران، مخصوصا در صنعت قسمت ساحلی دریا، جاییکه شرایط محیطی ناملایم روی می دهند، می باشد. بارهای افقی و گشتاور بزرگ ممکن است برای فونداسیون همانند بارهای عمودی به کار گرفته شود. همچنین، همانطور که موج ها از ساختمانی می گذرند، تغییرات سریع می توانند در بارها روی دهند، طوریکه تاثیرات گذرا نیاز به بررسی دارند. هنگام طراحی فونداسیون های کم عمق، مانند صندوقه های مکشی، عدم قطعیت در درک نحوه واکنش فونداسیون در این بارها وجود دارد. این مقاله، آزمایش های انجام گرفته روی مدل سازی فونداسیون های صندوقه مکشی را ارائه می کند، جاییکه شرایط بارگذاری چرخه ای نوعی به کار گرفته می شوند. پای بست در خاک اشباع شده با نفت تعبیه می شود، طوریکه زمان های زهکشی بدون بعد با شرایط ساحل دریا نوعی قابل مقایسه می باشند. اکثر تست ها با ثابت بار عمودی برای شبیه سازی خودوزن ساختمان انجام گرفتند، در حالیکه بارهای چرخه ای افقی و گشتاور شبه تصادفی واقعی به کار گرفته شدند. آزمایش ها در بارهای عمودی مختلف انجام گرفتند که نشان می دهد که واکنش به سطح بار عمودی وابسته می باشد. روابط بدون ابعاد بوجود آمدند که برای این وابستگی در نظر گرفته شده اند. جالب توجه است که نرخ بارگذاری تاثیر کمی روی رفتار بار- جابجایی برای آزمایش های انجام گرفته داشت. 

کلیدواژه: صندوقه، فشار ترکیبی، بارها، جا به جایی، فونداسیون کم عمق، بارهای سیکلی

مقدمه
در جستجو برای راهکارهای ارزان تر برای فونداسیون های تیرپایه، صنعت دورکران به نوع های جدیدی از فونداسیون های کم عمق تبدیل شده است. یک مفهوم فونداسیون، صندوقه مکشیی می باشد که فونداسیون مسطح با دامنه هایی در محیط اطراف می باشد. دو جنبه برای طراحی مهندسی این فونداسیون وجود دارد: (1) نصب و (2) کارایی اجرایی. در طول نصب، دامنه تاحدی زیر خودوزن صندوقه و سازه قرار می گیرد. نصب با کاهش فشار آب درون صندوقه کامل می شود. در خاک رس، نیروی روبه پایین خالص بوجود آمده توسط فشار داخلی و خارجی صندوقه، دلو را وارد زمین می سازد. در ماسه، شیب های هیدرولیکی تنظیم شده در خاک در اطراف دامنه ی دلو در این فرآیند نقش دارند، همانطور که مقاومت خاک را در بالای دامنه کاهش می دهند و درون صندوقه تقریبا تا صفر کاهش می دهند و به دلو اجازه می دهند تا به راحتی درون ماسه ی متراکم نفوذ کند. معمولا، صندوقه در ماسه با عمق دامنه ی کمتر از قطر طراحی می شود، درحالیکه در رس، نسبت L/D ممکن است به میزان 5 باشد. مفهوم صندوقه مکشیی، کاربردهای زیادی در آب های کم عمق و عمیق در انواع خاک ها و برای ساختارهای ثابت یا شناور دارد. این مقاله، نتایجی را ارائه خواهد کرد که برای فونداسیون های صندوقه نسبت وجه پایین عملی می باشند که ممکن است برای ساختمان های ثابت روی ماسه مورد استفاده قرار گیرند. 

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )