مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
      


     مقاله شماره 176

     عنوان اصلی مقاله: ERP Measure Success Model; A New Perspective
     ترجمه فارسی عنوان: مدل اندازه گیری موفقیت از منظر جدید ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 177

     عنوان اصلی مقاله: ERP success prediction: An artificial neural network approach
     ترجمه فارسی عنوان: پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 178

     عنوان اصلی مقاله: ERP systems: aspects of selection, implementation and sustainable operations
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم های ERP : جنبه های انتخاب ، اجرا و عملیات پایدار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 179

     عنوان اصلی مقاله: an investigation to the effect of TQM and ERP on market performance of industrial company at Rasht and Anzali’s industrial city
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی اثر TQM و ERP بر عملکرد بازار شرکت¬های صنعتی در رشت و شهرستان صنعتی انزلی  
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 180

     عنوان اصلی مقاله: Evaluating the Quality of Software in ERP Systems Using the ISO 9126 Model
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی کیفیت نرم افزار در سیستمهای ERP  با استفاده از مدل ISO 9126 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 181

     عنوان اصلی مقاله: Exploring the World's Largest ERP Implementation: the Role of ERP in Strategic Alignment
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی بزرگترین پیاده سازی  ERP: نقش ERP در همراستایی راهبردی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 182

     عنوان اصلی مقاله: Factors Affecting ERP Implementations: Client and Consultant Perspectives
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه¬ریزی منابع سازمانی : دیدگاه کارفرما و مشاور 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 183

     عنوان اصلی مقاله: Functionality and Feasibility of Knowledge Management in Enterprises
     ترجمه فارسی عنوان: عملکرد و قابلیت سنجی مدیریت دانش در موسسات 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 184

     عنوان اصلی مقاله: How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications
     ترجمه فارسی عنوان: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 185

     عنوان اصلی مقاله: IMPACT OF ERP IMPLEMENTATION AT MALAYSIAN SMES: ANALYSIS OF FIVE DIMENSIONS BENEFIT
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی ERP بر سازمانهای متوسط یا کوچک (SMEs) مالزی. آنالیز پنج بعد مزیتی  
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 186

     عنوان اصلی مقاله: Implementation of Enterprise Resource Planning Systems in Kenyan Public Universities, A Case of Masinde Muliro University of Science and Technology
     ترجمه فارسی عنوان: پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در دانشگاه های دولتی کنیا، یک مورد از دانشگاه علم و صنعت Masinde Muliro
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 187

     عنوان اصلی مقاله: Implementation of fashion ERP systems in China: Case study of a fashion brand,review and future challenges
     ترجمه فارسی عنوان: پیاده سازی سیستم های متداول ERP در چین :مطالعه موردی یک نام تجاری متداول , بررسی چالش های آینده
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 188

     عنوان اصلی مقاله: Influence of ERP systems on business process agility
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 189

     عنوان اصلی مقاله: Knowledge-Based Semantification of Business Communications in ERP Environments
     ترجمه فارسی عنوان: مفهوم دانش بنیان روابط تجاری در محیط های ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 190

     عنوان اصلی مقاله: Modelling and assessing ERP project risks: A Petri Net approach
     ترجمه فارسی عنوان: موضوع:مدل سازی وارزیابی ریسكهای پروژهای ERP:
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 191

     عنوان اصلی مقاله: Enterprise resource planning, operations and management
     ترجمه فارسی عنوان: برنامه ریزی منابع سازمانی، عملیات و مدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 30 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 192

     عنوان اصلی مقاله: Organizational learning networks that can increase the productivity of IT consulting companies. A case study for ERP consultants
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های یادگیری سازمانی که می توانند بهره وری شرکت های مشاوره ای IT را افزایش دهند. مطالعه ای بر روی مشاوران ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 193

     عنوان اصلی مقاله: ERP
     ترجمه فارسی عنوان: ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 194

     عنوان اصلی مقاله: SOFTWARE ERP
     ترجمه فارسی عنوان: نرم افزارهای ERP  
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 195

     عنوان اصلی مقاله: Relationships between leader reward and punishment behavior and subordinate attitudes, perceptions, and behaviors: A meta-analytic review of existing and new research
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دید گاهها، ادراکات و رفتارهای کارمند 
     تعداد صفحات انگلیسی: 30 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 196

     عنوان اصلی مقاله: Risk Factors of the Partner Relationship between Open Source ERP Editors and IT Services Companies
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل فاکتورهای خطر رابطه ی شراکت بین ویراستاران منبع باز ERP و شرکتهای خدماتی IT 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 197

     عنوان اصلی مقاله: Selection Process of ERP Systems
     ترجمه فارسی عنوان: فرآیند انتخاب سیستم ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: فاقد صفحه انگلیسی
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000  تومان
     جهت خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 198

     عنوان اصلی مقاله: Shared leadership in enterprise resource planning and human resource management system implementation
     ترجمه فارسی عنوان: رهبری به اشتراک گذاشته شده در برنامه ریزی منابع سازمانی و  پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 199

     عنوان اصلی مقاله: Supply chain lessons from the catastrophic natural disaster in Japan
     ترجمه فارسی عنوان درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 200

     عنوان اصلی مقاله: The concurrent application of lean production and ERP: Towards an ERP-based lean implementation process
     ترجمه فارسی عنوان: كاربرد همزمان تولید ناب و ERP: در جهت فرآیند پیاده سازی تولید ناب     مبتنی بر ERP
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

      

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو