مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
      


     مقاله شماره 151

     عنوان اصلی مقاله: An Empirical Study on Enterprise Resource Planning Implementation in Iranian Organizations
     ترجمه فارسی عنوان: مطالعه تجربی بر روی پیاده سازی ERP در سازمان های ایرانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 152

     عنوان اصلی مقاله: Industrial Management & Data Systems Emerald Article: An integrated framework for outsourcing risk management
     ترجمه فارسی عنوان: چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 153

     عنوان اصلی مقاله: Antecedents of Task Innovation: The role of Management Information Systems
     ترجمه فارسی عنوان: پیشینه نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 154

     عنوان اصلی مقاله: Assessing the impact of ERP on supplier performance
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تاثیر ERP در عملکرد تولید کنندگان
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 155

     عنوان اصلی مقاله: Assessing the impact of quality determinants and user characteristics onsuccessful enterprise resource planning project implementation
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی اثر عوامل تعیین كننده كیفیت و ویژگی كاربر در اجرای پروژه طراحی منابع یك سازمان موفق 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 156

     عنوان اصلی مقاله: Commodity or competitive advantage? Analysis of the ERP value paradox
     ترجمه فارسی عنوان: مزیت رقابتی یا کالا؟تحلیل متناقض ارزش ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 157

     عنوان اصلی مقاله: improving manufacturing SMEs' competitiveness through systematic IT efficiency evaluation and advancement
     ترجمه فارسی عنوان: اصلاح ساخت SME رقابتی از طریق ارزیابی و پیشرفت بهره وری منظم IT 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 158

     عنوان اصلی مقاله: Corporate Strategy, Corporate Culture & Customer Information
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی شرکت، فرهنگ سازمانی و اطلاعات مربوط به مشتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 159

     عنوان اصلی مقاله: Critical success factors for ERP implementation in SMEs
     ترجمه فارسی عنوان: ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ERP در SME ﻫﺎ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 160

     عنوان اصلی مقاله: Critical Success Factors for ERP Systems Implementation in Public Administration
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل بحرانی موفقیت برای پیاده سازی سیستم های ERP  در اداره دولتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 161

     عنوان اصلی مقاله: Critical success factors in enterprise resource planning implementation and upgrade
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل بحرانی موفقیت در فعالیتهای برنامه ریزی منابع: بررسی سیستم های دهه گذشته
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 43 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 162

     عنوان اصلی مقاله: CURRENT ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SNAPSHOT IN BOSNIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
     ترجمه فارسی عنوان: تصویر لحظه ای برنامه ریزی منابع تشکیلات اقتصادی جاری در شرکت های کوچک و متوسط بوسنی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 163

     عنوان اصلی مقاله: Defining a Methodology to Design and Implement Business Process Models in BPMN according to the Standard ANSI/ISA-95 in a Manufacturing Enterprise
     ترجمه فارسی عنوان: بر طبق استاندارد BPMN تعریف روش طراحی و پیاده سازی الگوهای فرایند های بازار در یک شرکت تولیدی ANSI/ISA-95 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 164

     عنوان اصلی مقاله: Defining value-based objectives for ERP systems planning
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین اهداف مبتنی بر ارزیابی برای طراحی سیستم های ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 165

     عنوان اصلی مقاله: Design and Implementation of Cigarette Product Quality Management Information System Based on ERP and PDM
     ترجمه فارسی عنوان: ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 166

     عنوان اصلی مقاله: Design of a feature-based order acceptance and scheduling module in an ERP system
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی اجزا بر پایه قبول سفارشات و مدل جدولی در سیستم ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 167

     عنوان اصلی مقاله: Development of a maintenance performance measurement framework—using the analytic network process (ANP) for maintenance performance indicator selection
     ترجمه فارسی عنوان: ایجاد یک قالب سنجش اجرای نگهداری – استفاده از فرایند شبکه ای تحلیلی (ANP) برای انتخاب شاخص اجرای نگهداری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 41 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 168

     عنوان اصلی مقاله: Dynamic risks modelling in ERP maintenance projects with FCM
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی ریسک پویا در پروژه نگهداری  erp  با برنامه fcm 
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 169

     عنوان اصلی مقاله: Enhancing Competitive Edge Through Knowledge Management in Implementing ERP Systems
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 170

     عنوان اصلی مقاله: Enterprise Resource Planning (ERP) Technology; Sales Demand, Manufacturing and Marketing Interface
     ترجمه فارسی عنوان: فناوری برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ، وجه اشتراک تقاضای فروش، تولید صنعتی و بازاریابی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 171

     عنوان اصلی مقاله: Enterprise Resource Planning systems: An assessment of applicability to Make-To-Order companies
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم های برنامه ریزی منبع سرمایه ای : ارزیابی قابلیت اجرا برای شرکت های ساخت طبق سفارش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 35 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 172

     عنوان اصلی مقاله: ERP + E-BUSINESS = An emerging relationship
     ترجمه فارسی عنوان: یک رابطه در حال ظهور = کسب و کار الکترونیکی + برنامه ریزی منابع سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 173

     عنوان اصلی مقاله: ERP II: NEXT GENERATION ERP
     ترجمه فارسی عنوان: نسل آینده ERP 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 174

     عنوان اصلی مقاله: ERP Implementation and Trust Relations in Post-Bureaucratic Organisations: A Case Investigation
     ترجمه فارسی عنوان: پیاده سازی ERP و روابط اعتماد به ارسال اداری سازمان ها: مطالعه مورد 
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 175

     عنوان اصلی مقاله: ERP implementation for Manufacturing Enterprises
     ترجمه فارسی عنوان: اجرای ERP برای شرکت های تولیدی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

      

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو