مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
     


     مقاله شماره 126

     عنوان اصلی مقالهThe relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance––the mediating role of TQM
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد سازمان- نقش میانجی مدیریت کیفیت فراگیر
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 127

     عنوان اصلی مقاله: The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 128

     عنوان اصلی مقاله: The rise of corporate governance in corporate control research
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت  
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 129

     عنوان اصلی مقاله: The role of a firm's strategic orientation dimensions in determining market orientation
     ترجمه فارسی عنوان: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 130

     عنوان اصلی مقاله: The role of communication and management support in a lean manufacturing implementation
     ترجمه فارسی عنوان: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 131

     عنوان اصلی مقاله: The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector
     ترجمه فارسی عنوان: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 132

     عنوان اصلی مقاله: The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective
     ترجمه فارسی عنوان: ارزش برنامه ریزی کسب و کار پیش از راه اندازی- جنبه نظری تصمیم 
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 133

     عنوان اصلی مقاله: The value of human resource management for organizational performance
     ترجمه فارسی عنوان: ارزش و یا جایگاه  مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 134

     عنوان اصلی مقاله: Theoretical Substation of the Model for Crisis Management in Organization
     ترجمه فارسی عنوان: شاخه نظری مدل مدیریت بحران در سازمان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 135

     عنوان اصلی مقاله: Introduction: Thought leadership in brand management
     ترجمه فارسی عنوان: رهبری افکار در مدیریت برند 
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 136

     عنوان اصلی مقاله: Three conceptual levels of construction project management work
     ترجمه فارسی عنوان: سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 137

     عنوان اصلی مقاله: Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance
     ترجمه فارسی عنوان: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 138

     عنوان اصلی مقاله: Transparency for governance: The mechanisms and effectiveness of disclosure-based and education-based transparency policies
     ترجمه فارسی عنوان: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 139

     عنوان اصلی مقاله: Understanding personal knowledge management: A weblog case
     ترجمه فارسی عنوان: شناخت مدیریت دانش شخصی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 140

     عنوان اصلی مقاله: USING REAL TIME STRATEGIC CHANGE FOR STRATEGY IMPLEMENTATION
     ترجمه فارسی عنوان: زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 141

     عنوان اصلی مقاله: Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک: دیدگاه چند مرحله ای 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 142

     عنوان اصلی مقاله: Value network dynamics in 3G–4G wireless communications: A systems thinking approach to strategic value assessment
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های ارتباطی بی سیمی نسل سوم و نسل چهارم : روش سیستمی برای ارزیابی های راهبردی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 143

     عنوان اصلی مقاله: What is (or should be) the difference between competency modeling and traditional job analysis?
     ترجمه فارسی عنوان: تفاوت بین مدل سازی صلاحیت و تجزیه تحلیل شغلی سنتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 144

     عنوان اصلی مقاله: A FUZZY PETRI-NET BASED CONCEPTUAL MODEL FOR RISK PREDICTION IN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ACQUISITION DECISIONS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
     ترجمه فارسی عنوان: مدل مفهومی شبکه پتری فازی برای پیشبینی ریسک در برنامه ریزی منابع سازمان و تصمیم گیری برای شرکتهای بزرگ و متوسط 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 145

     عنوان اصلی مقاله: A New Algorithm for ERP System Selection Based on Fuzzy DEMATEL Approach
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتمی جدید برای انتخاب سیستم های  ERP با رویکرد Fuzzy DEMATEL 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 146

     عنوان اصلی مقاله: Accounting Benefits and Satisfaction in an ERP Environment
     ترجمه فارسی عنوان: فواید و رضایتمندی حسابداری در یک محیط برنامه ریزی منبع کسب و کار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 147

     عنوان اصلی مقاله: A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects: An application to the Belle de Mai – La Friche of Marseille, France
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار belle de mai- la friche of Marseille, france 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 148

     عنوان اصلی مقاله: Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process
     ترجمه فارسی عنوان: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 149

     عنوان اصلی مقاله: An Effective Model for Evaluating Organizational Risk and Cost in ERP Implementation by SME
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل موثر برای ارزیابی ریسک سازمانی و هزینه پیاده سازی erp در سازمان های کوچک و متوسط (sme ) 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 150

     عنوان اصلی مقاله: An empirical investigation of six levels of enterprise resource planning integration
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تجربی شش سطح برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو