تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
    


     مقاله شماره 101

     عنوان اصلی مقاله: Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction
     ترجمه فارسی عنوان: عملکرد مدیریت استراتژیک: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 102

     عنوان اصلی مقاله: Strategic Renewal of Organizations
     ترجمه فارسی عنوان: تجدید استراتژی سازمانها
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 103

     عنوان اصلی مقاله: Strategic Thinking: A Continuum of Views and Conceptualisation
     ترجمه فارسی عنوان: تفکر نظام مند (استراتژیک) : زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها ، تفکرات و مفاهیم 
     تعداد صفحات انگلیسی: 31 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 104

     عنوان اصلی مقاله: Success factors of knowledge management in temporary organizations
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 105

     عنوان اصلی مقاله: Supply Chain Management in The Brazilian Automobile Industry: Bottlenecks for Steadier Growth
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهایی برای رشد پایدارتر 
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 106

     عنوان اصلی مقاله: Task and relationship conflict in short-term and long-term groups
     ترجمه فارسی عنوان: تعارض وظیفه و رابطه در گروه های كوتاه مدت و بلند مدت؛ نقش بحرانی كنترل هیجان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 107

     عنوان اصلی مقاله: Teamwork, monitoring and absence
     ترجمه فارسی عنوان: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 108

     عنوان اصلی مقاله: Technology strategies and standard competition — Comparative innovation cases of Apple and Microsoft
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای اپل و مایکروسافت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 109

     عنوان اصلی مقاله: The Challenges of Human Resource management
     ترجمه فارسی عنوان: چالشهای مدیریت منابع انسانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 110

     عنوان اصلی مقاله: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی بر روی ارتباط بین ادغام زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 111

     عنوان اصلی مقاله: The critical success factors of business process management
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل حیاتی موفقیت درمدیریت فرایند کسب و کار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 112

     عنوان اصلی مقاله: The Cycles of Theory Building in Management Research
     ترجمه فارسی عنوان: چرخه های تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 113

     عنوان اصلی مقاله: The dark side of buyer–supplier relationships: A social capital perspective
     ترجمه فارسی عنوان: جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده؛ یک نگرش سرمایه اجتماعی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 114

     عنوان اصلی مقاله: THE DYNAMICS OF ALIGNMENT: A PUNCTUATED EQUILIBRIUM MODEL
     ترجمه فارسی عنوان: تراز دینامیک: مدل تعادل نقطه ای  
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 115

     عنوان اصلی مقاله: The effect of external and internal factors on firms’ product innovation
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 116

     عنوان اصلی مقاله: The effect of system feedback and decision context on value-based decision-making behavior
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 117

     عنوان اصلی مقاله: The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction
     ترجمه فارسی عنوان: اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات 
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 118

     عنوان اصلی مقاله: The enabling role of decision support systems in organizational learning
     ترجمه فارسی عنوان: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 119

     عنوان اصلی مقاله: The interdependency between stratgic mangement and strategic knowledge managment
     ترجمه فارسی عنوان: وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک 
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 120

     عنوان اصلی مقاله: The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 34 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 121

     عنوان اصلی مقاله: The “organization” as an interdisciplinary learning zone. Using a strategic game to integrate learning about supply chain management and advertising
     ترجمه فارسی عنوان: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 122

     عنوان اصلی مقاله The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning
     ترجمه فارسی عنوان: نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی  
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 123

     عنوان اصلی مقاله: The R&D system for industrial development in Taiwan
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 124

     عنوان اصلی مقاله The relationship between human resource practices and firm performance: an empirical assessment of firms in Malaysia
     ترجمه فارسی عنوان: روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملكرد شركت: یك ارزیابی تجربی از شركتها در مالزی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 125

     عنوان اصلی مقاله: The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance
     ترجمه فارسی عنوان: ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره؛ یافته
هایی از یک کشور در حال توسعه  
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

    

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )