مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
  


     مقاله شماره 51

     عنوان اصلی مقاله: Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology?
     ترجمه فارسی عنوان: تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان  با استفاده از فن آوری اطلاعات  
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 52

     عنوان اصلی مقاله: Enhancing Competitive Edge Through Knowledge Management in Implementing ERP Systems
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش حاشیه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 53

     عنوان اصلی مقاله: Enterprise knowledge management model (EKMM) in strategic enterprise resource management (SERM)
     ترجمه فارسی عنوان: مدل مدیریت دانش شرکتی  در مدیریت منابع استراتژیک شرکتی  
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 54

     عنوان اصلی مقاله: Enterprise Resource Planning (ERP) System, An effective tool for Production Management
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی: ابزاری موثر برای مدیریت تولید 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 55

     عنوان اصلی مقاله: Exploring source of the variety in organizational innovation adoption issues – An empirical study of managers’ label on knowledge management project issues in Taiwan
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی منشا تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ و نوآوری سازمانی: یک مطالعه تجربی در مورد نظر مدیران درباره مسائل مربوط به پروژه مدیریت علم در تایوان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 56

     عنوان اصلی مقاله: Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance
     ترجمه فارسی عنوان: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 57

     عنوان اصلی مقاله: Facilitators of organizational learning in design
     ترجمه فارسی عنوان: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 58

     عنوان اصلی مقاله: Flexible working conditions and decreasing levels of trust
     ترجمه فارسی عنوان: شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 59

     عنوان اصلی مقاله: Goal / target setting and performance assessment as tool for talent management
     ترجمه فارسی عنوان: هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 60

     عنوان اصلی مقاله: How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications
     ترجمه فارسی عنوان: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 61

     عنوان اصلی مقاله: Human capital in family businesses: Focusing on the individual level
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 62

     عنوان اصلی مقاله: Human impact issues for crisis management in organizations
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمان ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 63

     عنوان اصلی مقاله: Human resource management and corporate entrepreneurship
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 64

     عنوان اصلی مقاله: Impact of Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior on Turnover Intentions of Call Center Personnel in Pakistan
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 65

     عنوان اصلی مقاله: Impact of quality management practices on the knowledge creation process
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 66

     عنوان اصلی مقاله: Implementation of enterprise resource planning systems in the Cypriot brewing industry
     ترجمه فارسی عنوان: پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت آبجو سازی قبرس 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 67

     عنوان اصلی مقاله: Implementation of Transportation Management Strategies using AVENUE for developing countries
     ترجمه فارسی عنوان: پیاده‌سازی راهبردهای مدیریت حمل و نقل با استفاده از نرم‌افزار «اَوِنیو » در کشورهای در حال توسعه 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 68

     عنوان اصلی مقاله: Improving the execution of supply chain management in organizations
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود اجرای مدیریت زنجیرۀ تأمین در سازمان ها 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 69

     عنوان اصلی مقاله: Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institutes of public health
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر مولفه های مختلف پشتیبانی سازمانی برای مدیریت پروژه در زمینه موفقیت اجرای پروژه در مؤسسات بهداشت عمومی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 70

     عنوان اصلی مقاله: INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A THREE-SECTOR STUDY
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 71

     عنوان اصلی مقاله: Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework
     ترجمه فارسی عنوان: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش کسب و کار: معرفی چارچوب پیشنهادی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 72

     عنوان اصلی مقاله: Innovation or imitation? The role of organizational culture
     ترجمه فارسی عنوان: نوآوری یا تقلید؟ نقش فرهنگ سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 73

     عنوان اصلی مقاله: Integrating Decision Support Systems in Organizations
     ترجمه فارسی عنوان: ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در سازمان ها 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 74

     عنوان اصلی مقاله: Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach
     ترجمه فارسی عنوان: ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویكرد تعاملی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 75

     عنوان اصلی مقاله: Is passion contagious? The transference of entrepreneurial passion to employees
     ترجمه فارسی عنوان: انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

  

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو