مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 


     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله: FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله: A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects: An application to the Belle de Mai – La Friche of Marseille, France
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد در ارتباط با منطقه بل دی مای مارسی در کشور فرانسه 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله: A critical review of knowledge management as a management tool
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله: A new measure of brand personality
     ترجمه فارسی عنوان: مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله: A Process View of Knowledge Management: It Ain’t What you do, it’s the way That you do it
     ترجمه فارسی عنوان: یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله: An Analysis of Strategic Human Resource Management in Iran
     ترجمه فارسی عنوان: تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله: An Evaluation of Strategic Human Resource Management (SHRM) Practices in Nigerian Universities: The Impact of Ownership Type and Age
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه های نیجریه: بررسی تاثیر نوع مالکیت و قدمت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله: An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems
     ترجمه فارسی عنوان: مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله: An integrated framework for outsourcing risk management
     ترجمه فارسی عنوان: چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله: Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems
     ترجمه فارسی عنوان: رویکردی برای ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب و کار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله: Attract and Retain Top Talent
     ترجمه فارسی عنوان: جذب و حفظ استعدادهای برتر 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله: Balanced Structures: Designing Organizations for Profitable Growth
     ترجمه فارسی عنوان: ساختارهای متوازن: طراحی سازمان برای رشد مناسب 
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 42 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله: Company Size Effect in Innovative Performance
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر اندازه شرکت در عملکرد نوآوری
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله: Complexity Leadership; transition from industrial age to the knowledge era
     ترجمه فارسی عنوان: پیچیدگی رهبری؛ گذر از عصر صنعتی به دوره دانش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله: Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship: A Chinese and Indian study
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله: Corporate governance of information technology
     ترجمه فارسی عنوان: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 42

     عنوان اصلی مقاله: Creating customer knowledge competence: managing customer relationship management programs strategically
     ترجمه فارسی عنوان: ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیكی برنامه های مدیریتی ارتباط با مشتری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 43

     عنوان اصلی مقاله: CRISIS RESPONSE DECISION MAKING
     ترجمه فارسی عنوان: تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 44

     عنوان اصلی مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur should consider before going into business
     ترجمه فارسی عنوان: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 45

     عنوان اصلی مقاله: CRM and 4 P’s of Marketing.
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 46

     عنوان اصلی مقاله: Current thinking and future view: participatory management a dynamic system for developing organizational commitment
     ترجمه فارسی عنوان: تفکر صحیح و نگاه به آینده: مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا برای توسعه مشارکت سازمانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 47

     عنوان اصلی مقاله: Designing and evaluating an online role play in conflict management
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 48

     عنوان اصلی مقاله: Developing a Relationship Matrix for Organizational Learning and Innovativeness: With A Case Study in a Manufacturing Company
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 49

     عنوان اصلی مقاله: EFFECTIVE MANAGEMENT
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت اثربخش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 50

     عنوان اصلی مقاله: Employee management systems and organizational contexts: a population ecology approach
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم های مدیریت کارکنان و زمینه های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو