تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 175 حسابداری: اصلاحات در استانداردهای حسابداری: شواهدی از عربستان سعودی

چکیده
کشورهای شرق میانه شروع به اصلاحات اقتصادی برای تحریک سرمایه گذاری خصوصی، رشد اقتصادی و حمایت از انتقال به اقتصاد بازار کرده اند. هر چند تعریف تاثیر مستقیم از اصلاحات سیستم حسابداری در تحولات اقتصادی به این دلیل کهبسیاری از شرایط دیگر مؤثر بر روند انتقال وجود دارد  دشوار است. با این حال، با موقعیت مرکزی گزارشگری مالی و کنترل در سیستم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار، منطقی است که فرض کنیم که کشورهایی که در اصلاح سیستم حسابداری کارآمد تر می باشند سریعتر به سمت تحول اقتصادی حرکت می کنند. این مقاله به بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در عربستان سعودی برای دوره 1993-2008، قبل و بعد از اصلاح استانداردهای حسابداری ملی میپردازد که می تواند اثرات اصلاحات در استانداردهای حسابداری ملی توسط سازمان عربستان برای حسابداران رسمی (SOCPA) را بیان کند. نتایج به دست آمده از ترکیبی از رگرسیون و نمونه کارها ، اطلاعات حسابداری را نشان می دهد. در عربستان سعودی بورس به ارزش مربوط است. مقایسه نتایج برای دوره های قبل و بعد از اصلاحات، بر اساس هر دو رگرسیون و نمونه کارها بهبود در ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری پس از اصلاحات در استانداردهای حسابداری را نشان می دهد. این می تواند بدین معنی باشد که اصلاحات در استانداردهای حسابداری ملی ربط ارقام حسابداری در عربستان سعودی را با بورس بهبود میسازد.

کلمات کلیدی: ارتباط ارزش، استانداردهای حسابداری، بورس اوراق بهادار عربستان سعودی، اصلاحات، اطلاعات حسابداری

مقدمه
بازارهای سهام در شرق میانه به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران بین المللی به دلیل عوامل متعددی نادیده گرفته شده است، اما) به تازگی بسیاری از کشورهای خاورمیانه برخی اصلاحات اقتصادی و برنامه های تعدیل ساختاری را داشته اند (به عنوان مثال تغییرات در تنظیمات و مقررات نهادی مانند ایجاد مقررات بازار امنیت، حمایت از سرمایه گذار، قوانین تجارت مبتنی بر مسئولیت نظارتی به اشتراک گذاشته، و غیره). پس از بهبود در بازارهای مالی، استانداردهای حسابداری خاورمیانه نیز به منظور بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری اصلاح شده است.
نقش حسابداری در کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی (SA) با وجود  قرار گرفتن در میان کشورهای در حال توسعه با تجربه بالا اقتصادی همانند کسب و کار بین المللی و سرمایه گذاری بین المللی مستقیم ال 1990 توجه کمتری دریافت کرده است.وزارت تجارت به عنوان بلزیگر اصلی در عربستان صعودی دو استاندارد حسابداری ملی در عربستان صعودی را در 1986مطرح کرد که در سال 1990 موثر واقع شد. این استانداردها شاملموارد زیر میشوند: (1) اهداف و مفاهیم حسابداری مالی؛ و (2) ارائه عمومی و افشا استاندارد. دو سال بعد در سال 1992، سازمان عربستان برای حسابداران رسمی(SOC PA) تاسیس شد(Halbouni، 2006). ایجاد SOCPAبه عنوان یک نقطه عطف قابل توجه در تاریخ این حرفه نه تنها به دلیل به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حرفه شبه مستقل بلکه به خاطر تغییر اساسی در سیستم نظارتی این حرفه شناخته شده است(Roszaini و Hudaib، 2007).

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )