تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 168 حسابداری: تجزیه و تحلیل هزینه – سود – آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری: دیدگاه حسابداران دانشگاه

چکیده:
گزارش سرمایه فکری در موسسات آموزشی سطح بالاتر اهمیت حیاتی گرفته است عمدتا به علت این واقعیت که دانش خروجی و درونی اصلی به این موسسات است.همچنین نگرانی فزاینده اجتماعی درباره شیوه های ایجاد پاسخگویی و اطمینان دهی از وضوح و درستی اطلاعات در دانشگاههای دولتی ما را تشویق کرد تا نیاز به آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری آنها را بوجود آوریم.هدف این مقاله دانستن دلایل اصلی این موضوع است که چرا دانشگاه های اسپانیا اطلاعات درباره سرمایه فکریشان را به شکل الگوی اطلاعات پاسخگوی فعلی آشکار نمی کنند و می خواهیم نتایج مثبت حاصل از چنین آشکار سازی را بر شماریم.در پایان یک پرسشنامه طراحی شد و به همه اعضای انجمن های اجتماعی دانشگاه های دولتی اسپانیا ارسال شد.نتایج بدست آمده نشان داد که آشکارسازی سرمایه منجر به شفافیت بیشتر موسسه و باعث رضایت بیشتر کاربر و باور پذیری ارتقاء یافته و تصویر و شهرت بهتر دانشگاه شود در حالیکه این فقدان سیستم های درونی شناسایی و اندازه گیری عناصر نا محسوس است که دلیل اصلی عدم آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری می باشد.

مقدمه:
مدرن سازی سیستم دانشگاهی اسپانیا یک فرآیندی است که برای پاسخگویی به جهانی سازی و بین المللی سازی برای سهولت تمایز گذاری و در پاسخ به چالشهای مربوط به رقابت افزایش یافته ملی و بین المللی انجام می گیرد.از دیدگاه ما، ما میدانیم که اطلاع رسانی درباره سیستم دانشگاهی مهم هستند نه به علت مشکلات مربوط به شرایط فعلی بلکه این ما را بیشتر تقویت می کند تا یک کلید برای آینده و راهی برای تلاش بیشتر ایجاد کنیم. دانشگاه های ما باید مشخصات و ارزش هایی داشته باشند که آنها را قادر می کند به چالشهای مربوط به بازار جهانی پاسخ دهند. جهانی سازی اقتصاد سیاسی و کاهش های وابسته در بودجه دولت روابط با تجارت و صنعت و بازاریابی خدمات آموزشی و تجاری و ماهیت کار دانشگاهی را تغییر می دهند (اسلاوتر و لسلی1997).جامعه ما را ملزم می کند تا آموزش با کیفیت ارائه دهیم با تمرکز بر روی ارزش ها و ایجاد تفکر نقادانه و رفتار اخلاقی.اما همچنین تقاضای تعهد به نوآوری انتقال دانش به جامعه را دارد و به این دلیل است که دانشگاه یک ابزار کلیدی برای اجتماع فرهنگ و اقتصاد است.بدون شک همه مستقیما از الگوی حکومتی دانشگاه تأثیر می پذیرند.دانشگاه ها توجه زیادی را به طور بین المللی برای اداره سازمان ها جلب کرده اند.
مدیریت در آموزش سطح بالاتر  به روشی که مؤسسات سازماندهی می شوند و به طور درونی عمل می کنند و روابط آنها با مؤسسات خارجی اشاره دارد با نگاه به ایمن سازی اهداف آموزش بالاتر به عنوان یک قلمرو از پژوهش و ارزشیابی آن شامل مکانیزم های غیر رسمی مثل سنت ها ، عقاید ضمنی ،الگوهای رفتاری ،نمونه های ذهنی ،ارزش های درونی شده از طریق فرهنگ جوامع ،سازمان ها و گروهها می شود که فعال هستند و همچنین ساختارهای رسمی مثل نظام رتبه بندی ،فرآیندها و قوانین نوشته شد و شیوه های اجباری ،کنترل و پاسخگویی می شود.مسئولیت بیشتر پاسخگوی رسمی برای همه مواردی که در یک دانشگاه اتفاق می افتد به عهده یک گروه مدیریتی ،هیئت یا شورا است.به طور گسترده ای این شامل اعضای انتخاب شده ،گمارده شده و اعضای وابسته به سمت خاصی می شود که بیشتر آنها نقش های غیر اجرایی دارند و از همه انتظار می رود تا یک پاسخگویی جمعی داشته باشند تا اینکه نماینده منافع حوزه ویژه از قبیل کارمندان،دانشجویان و گروه های مربوط به بودجه باشند.(دیکسون و کوی2007،267)

قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )