تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 165 حسابداری: تحقیق حسابداری برای حرفه حسابداری

چکیده 
این مقاله از تمایل به آموزش کارورزان که حامی و مصرف کننده تحقیق حسابداری هستند،  براساس تحقیق حسابداری انگیزه می گیرد. من روش علمی را با یک تحقیق فرضی جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدت تصدی حسابرسی مرور میکنم. من همینطور یک طبقه بندی ساده از موضوعات تحقیق ارائه میکنم و تهدید اعتبار(روایی)نتیجه را بررسی میکنم. این مرور برای کارورزان و محققان تازه کار جهت درک اصول تحقیق وقضاوت اعتبار نتیجه تحقیق مفید است. 

واژگان کلیدی:تحقیق، روش علمی، تهدید اعتبار، رهبری افکار

1) مقدمه
این مقاله زمینه اساسی تحقیق حسابداری را فراهم میکند. هدف این مقاله روشن کردن تحقیق حسابداری برای متخصصان کارورزی است که ممکن است حامی و مصرف کننده تحقیق حسابداری باشند- و محققان تازه کار که علاقمند یادگیری بیشتر درمورد این موضوع هستند. این مقاله یک مرور وبررسی کامل نیست اما ما امیدواریم که این مقاله هم درخصوص بررسی اعتبار یک مقاله تحقیقی برای مصرف کنندگان آموزشی باشد و هم برای اسپانسرها درخصوص ارزیابی صلاحیتهای پیشنهاد یک تحقیق مفید و مثمر ثمر باشد. ما از مثالی فرضی استفاده میکنیم تا به بحث جنبه واقعی بدهیم. 
تعریف دقیق تحقیق حسابداری بطور شگفت آوری بخاطر تغییر تمرکز چنین تحقیقی درطول زمان سخت است. تحقیق حسابداری قبل از دهه 1960 نشان داد که ویژگی حسابداری درست چه باید باشد ( یعنی نظریه  دستوری) اما درطول زمان به بررسی اینکه ویژگی حسابداری درجهان واقع یا تحلیلی چه میباشد(یعنی نظریه  اثباتی)، تغییر یافته است. نظریه  حسابداری اثباتی ازاینرو با استفاده از روش علمی درپی ایجاد روابط عملی و تحلیلی بین متغیرها میباشد و روابط شکل یافته اساسی برای بحثها و خط مشی ها ایجاد میکند. 
برای مثال گردش شرکت حسابرسی اجباری بر رابطه تحلیلی اتکا میکند که کیفیت حسابرسی با دوره تصدی کاهش می یابد. نظریه  حسابداری اثباتی ازاینرو درپی تحلیل است تا اثبات کند آیا رابطه درست است و درپی مدرک عملی برای تایید-یا رد- موضوع میباشد. رویکرد دستوری میپرسد آیا کیفیت حسابرسی باید با مدت کاهش یابد  و اگر چنین است آیا گردش شرکت حسابرسی (یا شرکا) سیاست درستی است؟

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )