تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 143 حسابداری: نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها و کاربردپذیری

چکیده
از وقتی که نظریه ساختاردهی Giddens  (ST) حدود 25 سال قبل در داخل مطالب حسابداری معرفی شده است، موقعیت خود را تحکیم بخشیده است، بعنوان یکی از مدارس اصلی تفکر بکار رفته در کشف حسابداری بعنوان پدیده سازمانی، اجتماعی و سیاسی. هدف این تحقیق، بررسی این است که چگونه ST در این مقاله بزرگ،  اجرا شده است و می تواند اجرا شود. روی هم رفته بررسی 65 مقاله منتشر شده بیان می کند که نه تنها ST در چالش برانگیختن فرضیه های مشخصات "ذاتی و کاربردی" سیستم های حسابداری و همینطور مشخص کردن پروژه اصلی سهیم بوده، بلکه همچنین به گسترش دیدگاه های نظری متناوب نیز کمک کرده است. با اینحال بررسی ما چندین محدودیت نیز ارائه کرده است. این محدودیت ها متشکل از این هستند که جامعه حسابداری واقعا بعنوان یک مجموعه در گسترش یک درک ساختاردهی شناسی شیوه های حسابداری کار نکرده است. ما همچنین کشف کرده ایم که محققان حسابداری تاکنون یک درک متقابل از اینکه چگونه ST را تفسیر کنیم، گسترش نداده اند (یعنی نامشخصات مفهومی و حتی متناقضاتی وجود دارد)، یا چگونه ST را بصورت روشی منظم در پروژه تجربی بکار ببریم. بر مبنای این محدودیت ها و شناسایی تعدادی از "نقاط سیاه" در مطلب، ما چندین مسیر برای تلاش های علمی آینده پیشنهاد می کنیم.

واژه های کلید: انتقادی، اجتماعی، Giddens، نظریه ساختاردهی، بررسی مطلب

مقدمه
یک چهارم قبل از قرن، Roberts and Scapens (1985) نظریه ساختاردهی Giddens (ST) را در داخل رشته حسابداری معرفی کردند، از آن موقع یک خروجی مداوم و حتی در حال رشد از این نوع کارها بوده است. درواقع، امروزه مطالب حسابداری مطلع از –ST شامل تعداد 65 مقاله منتشر شده است و تبدیل به یکی از رویکردهای "حساس" برجسته بکار رفته در کشف حسابداری بعنوان یک پدیده سازمانی، اجتماعی و سیاسی شده است (Busco, 2009؛ Coad and Herbert, 2009؛ Englund و سایرین 2011).

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )