تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 136 حسابداری: قابلیت سرمایه گزاری ,حاکمیت شرکتی وارزش شرکت

چکیده ی مقاله:

دراین مقاله نشان داده شده است که قابل سرمایه گزاری کردن عمده (اولیه) به منظور شفاف سازی, و در شرکتهایی با حاکمیت بهتر جزء بزرگترین سرمایه گزاریها محسوب میشوند.یافتیم که شرکتهای قابل سرمایه گزارباسهام درجه اول (طبقه منفرد/درجه یک) و شرکتهایی با حاکمیت بهتر, بزرگترین سودهای ارزشمند را از طریق قابل سرمایه گزاری شدن کسب میکنند. شرکتهایی با سهام درجه ی 2 (طبقه ی دوگانه/ درجه دو) از طریق قابل سرمایه گزاری کردن سود کسب میکنند اما سودهای آنها خیلی کمتر ازشرکتهایی با سهام درجه اول میباشد. این یافته ها حاکی از آن دارند که این نقص ها دربخش شرکتها مشکلات نمایندگی را قبلا رفع کرده واز طریق قابل سرمایه گزاری شدن باکاهش عمده ای همراه بوده است ویا حتی قابل سرمایه گزاری کردن عمده (اولیه) آنها را بی ارزش می کنند.

مقدمه
در طول سه دهه ی اخیر بازارهایی اخیرا طراحی و پدیدار شده اند که از آزادی خواهی ها (ترقی خواهی های) بازار سهام برخوردار بوده و شرکتهای محلی شان را با مالکین خارجی افتتاح کرده اند. برای مثال به کاربردن وعده های آزادی خواهانه ی رسمی تهیه شده توسط بکرت و هاروی در سال (2000) کشورهای   پرتغال (1986) و یونان (1987) و تایلند (1987) و به دنبال آن مالزی (1988) و مراکش (1989) در میان اولین بازارهای پدیدار شده برای کسب آزادی بیشتر در بازارهای سهامشان بودند. بنابر این دیگر کشورها نیز از قبیل آرژانتین (1989) و برزیل (1991) و هندوستان (1992) به این کشورها پیوستند.و اخیرا نیز کشورهای دیگر همچون تونس (1995) و آفریقای جنوبی (1996) به طور مناسب این بازارها را دنبال کردند.متعاقبا پیشینه ی بیشتر نشان داده است که این نوع از اصلاح آزادی خواهانه ی مالی کسب منافع بیشتری را در پی داشته است.در سطح شرکت-سطح ودر انطباق با مدل قیمت گزاری دارایی های بین المللی ,میزان آزادی خواهیهای بازار سهام تمایل به کاهش بهای ارزش ویژه درنتیجه ی سهام باریسک بالا در بین سرمایه گزاران خارجی وداخلی دارد.درعوض این به خاطر محدودیت های مالی کاهش یافته ی ( کیم وسیگنال 2000),سرمایه گزاری افزایش یافته ی (هنری 2000, میتون 2006 با استفاده از داده های شرکت-سطح ),انجام عملکرد بهبود یافته ی (میتون 2006)وافزایش قیمت سهام (چاری و هنری2004) است.شاید زیاد تعجب برانگیز نباشد که میتون و اکانر (سال 2011 ) تاثیر سودهای قطعی کاملا مثبت را بر ارزش این شرکتها محاسبه کردند. با استفاده از کیو توبین به عنوان معیاری برای ارزش شرکت,آنها قابت سرمایه گزاری کردن عمده را در ناحیه ای به میزان 9 در صد برای شرکتهای قابل سرمایه گزار محاسبه کردند. در قسمت سطح – شرکت, جمع آوری چنین اصلاحاتی نتایجی شامل سرمایه گزاری بیشتر و رشد اقتصادی دوچندان را درپی دارد. (بکرت و همکارانش 2001, 2005و گوپتا ویووان 2009). با این وجود,باچندین استثنا (میتون 2006 و واکانرومیتون 2011) بیشتر این تحلیلها درذهن با میانگین شرکت انجام شده است به گونه ای که به طور بالقوه از تاثیرات ناهمگونی که از آزادی خواهی مالی در شرکتها متحمل می شود غفلت میکند به خاطر اینکه این شرکتها با بیشترین سود مورد نیاز وحاصل از سرمایه گزاری ,برای مثال شرکتهایی با محدودیتهای مالی برخوردار است واحتمالا از سود بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود.درتوافق با این نگرش میتون واکانر(در سال 2011) نشان دادند که بیشترین سودهای حاصل از میزان ترقی خواهانه ی بازار سهام ,به لحاظ مالی ,شرکتهای محدود شده راافزایش میدهد(همچنانکه با استفاده از حساسیتهای جریان نقد-سرمایه گزاری اندازه گیری شده است (فازی و همکارانش 1998)). به علاوه توانایی شرکت جهت جذب کردن سرمایه گزاری خارجی/داخلی در بخش بزرگتری مشروط به توانایی آنها جهت متقاعد کردن سرمایه گزاران بیرونی است که ریسک سلب مالکیت را کاهش میدهد. ازین رو سرمایه گزاران به سرمایه گزاری درشرکتهای با حاکمیت عالی وشفاف در کار آنها می اندیشند وتمایل دارند(لیوز 2009, آگاروال و همکارانش 2005),پس این اشاره دارد به اینکه بیشترین سودهای ارزشمند برای شرکتهای با حاکمیت عالی و شفاف در کار آنها افزایش یابد, نظر به اینکه مصرف منابع خصوصی کاهش یابد.در مقابل شرکتهای با حاکمیت ضعیف احتمالا سود کمتری یابه طور بالقوه هیچ چیزی را در تمام اشکال آزادی خواهی مالی کسب نکنند.ازین رو قابل سرمایه گزاری کردن عمده احتمالا برای شرکتهای با حاکمیت بهتر وشفاف در امر تجارت بیشتر خواهد بود. در این مقاله این فرضیه تست میشود. مخصوصا بررسی میشود که آیا قابل سرمایه گزاری کردن عمده ی مطرح شده توسط میتون واوکانر در سال 2011 برای شرکتهای با حاکمیت بالا و شفاف دربیشترین مقدار خواهد بود؟ 

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )