تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 121 حسابداری: پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

چکیده:
صندوق اجتماعی اروپایی به طور دقیقی در مدیریت به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران، مقامات مسئول کشورها از طریق هزاران پروژه توسعه یافته توسط قرارداد کمک مالی افراد ذینفع، با توجه به اصول مدیریت مالی درست وصحیح  اجراشده که به عنوان ترکیب  مناسبی از: منابع اقتصادی تخصیص داده شده و تخصیص بهینه منابع نسبت شاخص های خروجی و اثربخشی عملیات تامین مالی شده است. هدف این مقاله مشارکت در پیاده سازی مدیریت مالی مستدل و صحیح وجوه با ارائه  به علاقه مندان در تجزیه و تحلیل عملکرد برخی از هزینه ها مبتنی بر مدل های حسابداری مدیریت است. نتایج حاصل از اعمال روش های حسابداری مدیریت عبارتند از: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، هزینه یابی مستقیم و هزینه های استاندارد برای اجرای خصوصیات معین صندوق می باشند که درمدل های هزینه یابی جهت دار حسابداری مدیریت  مرتبط هستند که ممکن است عملا برای تجزیه و تحلیل عملکرد ،تصمیم گیری و گزارش استفاده   شود.

واژه های کلید: حسابداری مدیریت،هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه های استاندارد، مدیریت مالی صحیح و درست؛

مقدمه:
هدف عمدتا واقعی صندوق اجتماعی اروپایی (ESF) در رومانی برای تامین مالی جهت ورود به بازار کار و توسعه بازار کار مربوط به خدمات از طریق قراردادهای فردی کمکهای بلاعوض است، و در تماس برای طرحهایی
برای ذینفعان دولتی یا خصوصی جهت عرضه انواع خدمات مورد تقاضا در مورد مبادله ESF و تامین مالی شرکت ملی است. قراردادهای کمک مالی شامل مقررات مربوط به فعالیت های تامین مالی مورد نیاز و یا ارائه خدمات و مدت زمان ارائه آنها، به سمت هدف گروه هایی به عنوان تعداد ،ساختار، و تفکیک مصارف موردنیاز می¬باشد. فعالیت های تامین مالی در بازار کار عمدتا به خدماتی از قبیل: اطلاع رسانی، مشاوره و وساطت شغلی ،آموزش گواهی برای شرایط جدیدو پشتیبانی مالی برای شرکت کنندگان مربوط است. قراردادهای کمک بلاعوض ESF باید در پروژه های خود با توجه به اصل مدیریت مالی صحیح و درست، اجرا شود ، که در آن مقررات EC تعریف شده است. 966، 2012 - مقررات مالی، با توجه به اقتصاد، کارایی و اثربخشی. اطلاعات حسابداری برای مدیریت مالی صحیح و درست باید  در ارتباط با بودجه (مبالغ) و شاخص ها (تعداد افراد دریافت کننده خدمات مربوط به بازار کار) جمع آوری شود.
حسابداری مدیریت باید شامل هر دو: برنامه و مدیریت پروژه در استفاده از تکنیک های مرتبط مناسب، ایجاد چارچوب صحیح تجزیه و تحلیل مدیریت مالی ، تصمیم گیری و گزارش دهی در برابر بعضی  معیارهای ثابت و یا معمولا مورد توافق واز جمله هزینه های استاندارد باشد.

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )