مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 1 دندانپزشکی: ‏عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر 

چکیده
در این مطالعه تاثیر عوامل پاک کننده شیمیایی بر استحکام باند بین سمان رزینی و پست های گلاس فایبر بررسی شد. این عوامل عبارت بودند از: اسید هیدروفلوئوریک 10%، اسید فسفریک 35%، هیدروژن پرکسید 50%، استون، دی کلرومتان، اتانول، ایزوپروپانول و تتراهیدروفوران. نمونه های اپوکسی گلاس فایبر با سطح تخت بمدت 60  ثانیه تحت تاثیر عامل شیمیایی قرار داده شفد. استوانه هایی از سمان رزینی بر روی سطح تخت نمونه ها تهیه شد و تحت نیروی برشی قرار داده شدند. تمام عوامل پاک کننده شیمیایی در مقایسه با نمونه های گروه کنترل (بدون آماده سازی توسط عامل شیمیایی) منجر به استحکام باند قویتری شدند. تمام شکست ها از نوع ادهزیو بود. تمام عوامل مورد بررسی در این مطالعه استحکام باند را بهبود دادند و بویژه اثربخشی دی کلرومتان و ایزوپروپانول بیشتر بود.

کلیدواژه: اسیدها، تکنیک پوست و کور، سمان های رزین، مقاومت برشی، حلال ها 

مقدمه 

پست های گلاس فایبر (GFPs) در ترمیم های دندان بعنوان جایگزین سیستم های پست و کور ریختگری مورد استفاده قرار می گیرند. از نظر الاستیک مدول، پست های گلاس فایبر مشابه عاج هستذد و به همین دلیل در مقایسه با پست های سخت منجر به توزیع یکنواخت تر استرس می شوند. گیر پست های گلاس فایبر در کانال ریشه به چسبذدگی مناسب بدن سمان رزینی و عاج اینترا- رادیکولار و نیز چسبندگی بدن سمان و سطح پست بستگی دارد. در برخی مطالعات روشهای ‏بهبود باند بین سمانهای رزینی و پست های گلاس فایبر با استفاده از آماده سازی فیزیکی با شیمیایی شرح داده شده است. 
‏روشهای فیزیکی (که عموما توسط ابریژن با استفاده از ذرات تحت فشار هوا انجام می گیرند) ممکن است استحکام باند به کوارتز و پست های گلاس فایبر را افزایش دهند اما این روشها کاملآ تهاجمی هستند و ممکن است شکل پست های گلاس فایبر را تغییر دهند و بنابراین در جاگیری پست درون کانال اختلال ایجاد میکنذد و بدین ترتیب میتوانند بر قابلیت طولانی مدت چنین ترمیم هایی تاثیر منفی داشته باشند. روشهای شیمیایی غیر تهاجمی تر، کم هزینه تر و از نظر اجرا آسانتر هستند. عوامل شیمیا،ی همچنین با پاکسازی سطح پسرت موجب بهبود واکذش عامل جفت کننده سیلان ‏ با گلاس فایبرها می شوند. با این حال، در ارتباط با تاثیر مواد پاک کننده بر چسبندگی به پست های گلاس فایبر اطلامحات اندکی وجود دارد. در این مطالعه اثر چند ماده شیمیایی (عوامل مورد استفاده برای پاکسازی سطح پست) بر باندینگ بین سمان رزینی و اپوکسی گلاس فایبر ،بررسی شد. 

قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )